Holandés

HOLANDÉS

Decaloog van voorstellen

Momenteel beleven we een ongekend historisch moment in onze democratie: de woede is getransformeerd, dankzij de massale steun van de burgers, in de hoop van het veranderen van wat zo onrechtvaardig is.

Om te voorkomen dat de kracht van de beweging van de burgerlijke samenleving wordt gemanipuleerd door buitenstaanders, stellen we een decaloog van concrete maatregelen voor die zou moeten leiden tot een pluralistische democratie.

–          Respect voor de waarden gerechtigheid, vrijheid, gelijkheid en pluralisme.

–          Beperking van de uitkering en voorrechten van een openbaar ambt. Blijvende verhindering om na veroordeling wegens corruptie terug verkiesbaar te zijn.

–          Wijziging van de kieswet. Om zo de representativiteit en het evenredigheidsbeginsel te waarborgen, zonder politieke of sociale discriminatie is, zodat minderheidspartijen kunnen toetreden en het tweepartijenstelsel eindigt. Nee aan de kiesdrempel van 5%, de hoogste van de hele Staat.

–          Verdieping van de mechanismen waarmee de burgers directe democratie kunnen uitoefenen, zoals referenda, in beslissingen rond sociaaleconomische thema’s. Vereenvoudiging van de mechanismen om populair wetgevende initiatieven te presenteren.

–          Opleggen van een verplicht en bindend referendum voor het opstellen en de goedkeuring van de gemeentelijke, regionale en staatsbegrotingen.

–          Modificatie en het creëren van controlemechanismen die de strikte scheiding van publieke bevoegdheden garanderen. Zorgen voor de volledige onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

–          Bepaling van producten en diensten van openbaar nut en primaire noodzakelijkheden als energie, communicatienetwerken, voeding, transport en het bankwezen. Verbod van particuliere monopolies en oligopolies in de levering van deze goederen.

–          Recht op arbeid, waardig, stabiel en kwaliteitsvol. Verbod van EREs in bedrijven met winstoogmerk. Recht van alle burgers op sociale zekerheid om zo een waardig leven te kunnen leven.

–          Burgerlijke controlemechanismen om politieke corruptie te voorkomen. Burgerlijke controle van economische activiteiten van openbare ambten om onverenigbaarheden te kunnen vaststellen met betrekking tot publieke en private activiteiten.

–          Invoering van een progressief belastingstelsel. Totstandbrenging van een wereldwijde belasting op grote fortuinen en speculatieve financiële transacties. Onmiddellijke afschaffing van belastingsparadijzen.

–          Burgerlijk toezicht op bancaire praktijken. Verbod op oneerlijke praktijken in het bijzonder met betrekking tot hypotheken.

–          Bijeenroeping van een grondwetgevende vergadering.

Dit zijn geen definitieve voorstellen, ze zijn ontwikkeld omdat we ons vragen stellen die nog nooit gesteld zijn geweest.

We vragen een politiek programma aan hen die dat systematisch overslaan.

We eisen transparantie aan hen die ons nog nooit iets verteld hebben. Die ons nog nooit iets gevraagd hebben.

Wij vragen deze voorstellen aan wie miljoenen en miljoenen hebben, wij die bijna niets hebben; onveiligheid, werkloosheid en schulden.

Wij vragen deze voorstellen omdat de macht niet bij hen ligt, maar bij ons.

Wij vragen deze voorstellen omdat ze haast hebben, ze hebben haast omdat ze bang zijn.

Maar wij hebben geen haast, omdat het nu onze tijd is en niet die van hen. De tijd is van ons!

We hebben geduld omdat we weten dat dit gaat groeien.

We hebben geduld omdat we niet bang zijn.

ACAMPADA VALENCIA, MAYO 2011